1 oktober 2014 – lopend
Het verkeer op de wegen van de corridor Schiphol – Amsterdam – Almere (SAA) loopt vast. Dit is een groot probleem voor de economische ontwikkeling van de Randstad. In 2004 is Rijkswaterstaat daarom gestart met een planstudie naar mogelijke oplossingen voor de bereikbaarheidsproblematiek op de weg. Dit heeft geresulteerd in het project Schiphol – Amsterdam – Almere.

Het project A9 Amstelveen is onderdeel van het programma SAA en loopt van de A2, knooppunt Holendrecht Zuid tot en met aansluiting Aalsmeer.
In het Tracébesluit Schiphol-Amsterdam-Almere van maart 2011 is een tunnel voorzien bij Amstelveen. Na het ontstaan van de vastgoed- en financiële crisis gaf de gemeente Amstelveen aan dat zij hun bijdrage aan de tunnel niet zouden kunnen dekken uit de geplande gebiedsontwikkeling. Hierdoor is er in overleg met de gemeente Amstelveen een projectscope wijziging voorgesteld waarbij het deel van het tracé dat door Amstelveen loopt als een verdiepte ligging zal worden gerealiseerd.

Als gevolg van deze aanpassing is een gedeeltelijk nieuw Tracébesluit vereist; Hiervoor zal door Witteveen + Bos een Ontwerp Tracé Besluit worden voorbereid.
Om de eisen en wensen ten aanzien van de veiligheid en het voorzieningenniveau van de verdiepte ligging in het ontwerp te brengen, zijn er afspraken gemaakt met het Bevoegd Gezag en de Veiligheidsregio Amsterdam Amstelland. Deze afspraken zijn onderdeel van het Ontwerp Tracé Besluit en zijn door NedMobiel uitgevoerd, in opdracht van Witteveen + Bos.

  • De verdiepte ligging heeft een lengte van 1340 meter.