april 2011 – dec 2015
NedMobiel leverde voor de beheersing van o.a. financiële, (veiligheids)technische en omgevingsrisico’s in het kader van Systeemgerichte Contract Beheersing (SCB) een toetscoördinator. Daarnaast heeft NedMobiel de risicomanagement- en SCB-systematiek ontwikkeld, geïmplementeerd en uitgevoerd.

De toetscoördinator was belast met het opstellen van de toetsplanningen, het voorbereiden en uitvoeren van systeem-, proces- en producttoetsen, de evaluatie van en rapportage over de uitgevoerde toetsen en leverde tevens begeleiding en training van diverse functionarissen van projectbureau Zeeweringen op het gebied van SCB en toetsing.
Het projectbureau Zeeweringen was een samenwerkingsverband van Rijkswaterstaat en waterschap Scheldestromen. Vanaf 1997 versterkte het projectbureau de steenbekleding van de Zeeuwse dijken.
In 2015 is in totaal 325 kilometer dijk versterkt, ruim binnen tijd en budget. Alle Zeeuwse dijken voldoen aan de veiligheidsnorm zodat weerstand kan worden geboden tegen een “superstorm” welke eens in de 4000 jaar voorkomt.