Multi Utility Provider Zeeland

januari 2011 – december 2011
De Multi Utility Provider is een buisleidingenstraat waarover basisgrondstoffen en reststromen van verschillende industrieën getransporteerd en uitgewisseld kunnen worden door industriële bedrijven, gevestigd in de kanaalzone Gent -Terneuzen.

NedMobiel maakt deel uit van het overall projectmanagementteam, draagt zorg voor het opstellen van een adequate financieringsstructuur en voor het opstellen van het overall business plan welke moet leiden tot concrete investeringsvoorstellen.
De ontwikkeling en realisatie van de Multi Utility Provider levert de volgende vier voordelen op voor de omgeving en industrieën in het plangebied:

  • Bij aanleg van meerdere buisleidingen in één keer ontstaan schaalvoordelen, waardoor investeringen eerder tot een haalbare businesscase
    leiden en vraag en aanbod van meerdere producten bij elkaar gebracht worden. Afzonderlijke initiatieven komen vaak moeilijker van de grond;
  • Een buisleidinginfrastructuur is een aanvullende duurzame transportmodaliteit, naast vervoer over weg, water, of per spoor;
  • Het netwerk van bedrijven dat aangesloten is op de infrastructuur geeft nieuwe mogelijkheden voor ongereguleerde netwerken. Dit is
    interessant voor interne levering binnen het netwerk, maar ook voor een gezamenlijke inkoop van buiten het netwerk;
  • Een buisleidinginfrastructuur kan bijdragen aan verbeterde energie efficiency en beperking van CO2 uitstoot. Beiden zijn zeer belangrijk in discussies rondom maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid.
  • NedMobiel heeft in een eerder stadium een haalbaarheidsstudie uitgevoerd waaruit blijkt dat er wel degelijk commerciële kansen liggen voor een MUP in het havengebied van Zeeland Seaports.

De Multi Utility Provider is een project van: PATCH, “Investeren in je toekomst”

  • Buisleidingenstraat