2013
Ongevallen, incidenten en bijna-incidenten in verkeerstunnels zijn helaas onvermijdelijk. De gebeurtenissen rondom deze incidenten blijken steeds erg waardevolle informatie te bevatten voor verbetering van de processen van het tunnelsysteem. De veiligheid in verkeerstunnels kan door een goede incidentevaluatie naar een hoger niveau worden getild.

NedMobiel heeft voor Rijkswaterstaat een tweetal incidenten geëvalueerd. Bij de evaluatie is gebruik gemaakt van de richtlijn incidentevaluaties. Er is gekeken of de procedures gevolgd zijn en of de technische systemen gedaan hebben wat we van de systemen mogen verwachten. Ook hebben we de bruikbaarheid van de evaluatiemethodiek getoetst aan de praktijk.
Met behulp van Virtual Reality is een goede tijdlijn gemaakt  in de simulatieomgeving van E-Semble.

De kracht van de rapportage zit hem in het kort en bondig opschrijven van wat er gebeurt is waarbij de relatie gelegd wordt naar de gebruikte procedures en protocollen. De persoonlijke aanpak in de interviews en het creëren van een omgeving waarin de hulpverlener, wegverkeersleider en weginspecteur zich veilig voelt heeft bijgedragen aan het interne draagvlak om daadwerkelijk te leren van deze incidenten.

  • Incidentevaluatie