augustus 2010 – april 2013
NedMobiel heeft aan de provincie Noord-Holland 11 projectmanagers en experts geleverd voor het Openstellings- en Overdrachtsteam van de N201 en het project afbouw van de tunneltechnische installaties van de Waterwolftunnel.

In mei 2006 is de wet ‘Aanvullende Regels Veiligheid Wegtunnels’, met bijbehorend besluit en regeling, in werking getreden. Volgens die wet is de tunnelbeheerder verantwoordelijk voor de veiligheid en dient zij een bediencentrale met permanente bewaking te organiseren. Voor de Waterwolftunnel in het tracé van de nieuwe N201, die in 2011 in gebruik wordt genomen, is de Provincie Noord-Holland de tunnelbeheerder.
Een Taskforce is gevraagd de openstelling en overdracht van de N201 inclusief kunstwerken aan de beheerorganisatie te stroomlijnen. NedMobiel is gevraagd deze taskforce te adviseren over:

 • De wijze waarop de bewaking en bediening van de Waterwolftunnel, de Abdijtunnel en het aquaduct in de N201 optimaal georganiseerd kan worden. Dit met het oog op tijdige openstelling van de N201 als belangrijkste uitgangspunt en onderstaande vraagstelling twee als vergezicht;
 • De mogelijkheid en wenselijkheid om (op termijn) deze bewaking en bediening te combineren met het verkeersmanagement en de bediening van objecten in de vaarwegen. Hier speelt (op termijn) de mogelijke samenwerking met andere beheerders (bijvoorbeeld Rijkswaterstaat) een rol;
 • Een plan van aanpak op te stellen voor de openstelling en overdracht van de Waterwolftunnel met inachtneming van bovenstaande 2 vragen.

NedMobiel geeft advies en levert projectmanagers om het opgestelde Plan van Aanpak uit te voeren.
Onze kerntaken hierbij zijn:

 • Overall programmamanagement;
 • Projectmanagement/eindverantwoordelijke bouwsteen “Beheer & Onderhoud”;
 • Projectmanagement/eindverantwoordelijke bouwsteen “Veiligheid & Openstelling”;
 • Deelprojectleider Bediening & Bewaking diverse objecten;
 • Inhoudelijk advies over onderhoudscontract en onderhoudsstrategie;
 • Eindredactie Veiligheid Beheer Plan;
 • Inhoudelijk advies Bediening & Bewaking (applicatie).

http://viadrupsteen.nl/metropoolregio/#Edam/N201/

De N201 is de drukste provinciale weg van Nederland. De omlegging zal de doorstroming enorm verbeteren. Met de omlegging van de N201 is een programma met een omvang van 650 miljoen Euro gemoeid.
De kerntaken van de managers en experts van NedMobiel bij de Afbouw van Tunnel Technische Installaties waren:

 • Projectmanagement afbouw TTI;
 • Analyse van afwijkingen op grond van wet- en regelgeving en realiseren contractuele wijzigingen;
 • Verificatie en validatie van eisen;
 • Testen van TTI;

Zie tevens artikel NedMobiel_doet_pre-ops_Waterwolftunnel. (Bron: Civiele techniek, nummer 8, 2013)

 • Waterwolftunnel