In opdracht van de gemeente Amsterdam heeft NedMobiel een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd ten behoeve van de vervanging van de No-Break- en Intercominstallatie voor de Piet Heintunnel en de Amsterdam Arenatunnel.

Zowel de Piet Heintunnel als de Amsterdam Arenatunnel zijn opgeleverd halverwege de jaren 90. Een aantal installaties dat zich in deze tunnels bevindt, is inmiddels einde levensduur. De No-Break installatie en de Intercominstallatie vertonen gebreken en dienen naar verwachting eerder vervangen te worden. Vanaf begin 2019 dienen de tunnels te voldoen aan de eisen gesteld in de tunnelwetgeving WARVW. Hiervoor is het renovatieproject reeds in voorbereiding. Dit traject vergt veel tijd, waarop de vervanging van de No-Break Installatie en de Intercominstallatie waarschijnlijk niet kan wachten.

De gemeente Amsterdam heeft NedMobiel de opdracht gegund te onderzoeken in hoeverre eerdere vervanging van de genoemde installaties noodzakelijk en uitvoerbaar is in een operationeel tunnelbedrijf.

NedMobiel heeft de opdracht uitgevoerd vanuit onze visie dat assetmanagement tot zijn recht kan komen als een lange termijn benadering wordt gekozen. Een termijn waarbij rekening wordt gehouden met de levensduur van de onderdelen van de asset én de leverbaarheid van deze onderdelen. Dit laatste in het belang van mogelijke levensduur verlenging in het beheer en onderhoud. Daarnaast heeft NedMobiel in het kader van de nodige operationele werkzaamheden sterk rekening gehouden met beschikbaarheid van de tunnels voor het verkeer.

Het onderzoeksresultaat heeft geresulteerd in drie rapportages:

  1. Een onderzoeksrapport waarin drie oplossingsrichtingen zijn opgenomen. Per oplossingsrichting zijn de volgende zaken omschreven:
    1. Inzicht in de voor- en nadelen van verschillende oplossingsrichtingen en een advies voor een van deze aanpakken op basis van de GROTICK-aspecten (Geld, Risico’s, Organisatie, Tijd, Informatie, Communicatie en Kwaliteit).
    2. De effecten op RAMS (betrouwbaarheid, beschikbaarheid, onderhoudbaarheid en veiligheid) tijdens uitvoering van de werkzaamheden en na de aanpassingen, en antwoord op de vraag: “wat zijn de mogelijkheden voor vervanging tijdens exploitatie?”
    3. Op basis van het onderzoeksrapport heeft de opdrachtgever keuzes gemaakt uit de drie oplossingsrichtingen voor twee tunnels en twee type installaties. Vervolgens zijn de laatste twee rapportages opgesteld.
  2. Een functioneel programma van eisen conform de Systems Engineering systematiek. Hierin zijn per tunnel en type installatie eisen geformuleerd, zodanig dat de beschikbaarheid van de tunnels voor het verkeer minimaal wordt verstoord.
  3. Een raming van de kosten, zowel de initiële kosten als de onderhoudskosten voor de komende 15 jaar op basis van Life Cycle Costing (LCC). Op basis van kentallen en ervaringscijfers zijn vier – voor 30% nauwkeurige – budgetramingen gemaakt voor engineerings-, leverings-, vervang- en onderhoudskosten.

De opdrachtgever heeft het programma van eisen opgenomen in de onderhoudsbestekken van de betreffende tunnels.