In opdracht van Schiphol NV verzorgt NedMobiel de coördinatie van de tunnelveiligheid voor de renovatie van de tunnels van Schiphol. Conform de Woningwet dient een omgevingsvergunning te worden afgegeven voor de renovatieprojecten. Tijdens de renovatie worden verschillende buizen (opnieuw) in gebruik genomen, waarbij mogelijk gewijzigde verkeersstromen gebruik maken van de tunnels. Omdat bij deze ingebruiknames nog niet volledig aan de tunnelwet kan worden voldaan, is de omgevingsdienst bereid om een gedoogbesluit te nemen. Om de belangen te beschermen van de diverse gebruikers van de tunnel wordt samen met de Veiligheidsregio Kennemerland een Verklaring Veilig Gebruik opgesteld. Daarbij is als voorwaarde gesteld dat de veiligheid van de ingebruikzijnde tunnelbuizen, zoals berekend in de QRA (Warvw artikel 6), niet lager mag zijn dan voor aanvang bij de renovatie. NedMobiel is verantwoordelijk voor het bepalen, organiseren en implementeren van de benodigde maatregelen om blijvend aan deze voorwaarde te voldoen.

 Buitenvelderttunnelsysteem

Het Buitenvelderttunnelsysteem (hierna BVTS), voorheen de Buitenvelderttunnel en Diensttunnel Loevesteinse Randweg, ligt op het terrein van Schiphol Amsterdam Airport, in de gemeente Haarlemmermeer en ligt ten oosten van de tunnel Rijksweg A4. De Diensttunnel Loevesteinse Randweg is 50 jaar en de Buitenvelderttunnel circa 17 jaar geleden aangelegd. Uit de inspecties van de Diensttunnel is naar voren gekomen dat de schadevorming aan de tunnelconstructie en -verharding en wegconstructie wat betreft omvang en ernst dermate is toegenomen dat renovatie van de tunnel noodzakelijk is.

Dit renovatieproject heeft een directe relatie met het project Tunnelveiligheid. Per 1 mei 2019 (Warvw, artikel 18 ) dienen alle Nederlandse wegtunnels buiten het Trans-Europese wegennet te voldoen aan de wet- en regelgeving rond tunnelveiligheid. Om het Buitenvelderttunnelsysteem zoals dat is beoogd voor 2019 te realiseren, zullen verschillende aanpassingen worden doorgevoerd aan de weginfrastructuur, de tunnelconstructies en de TTI, het project Tunnelveiligheid Schipholtunnels. Deze wijzigingen zullen gefaseerd worden uitgevoerd, waarbij na elke fase een nieuwe, tijdelijke situatie ontstaat, met een ander risicoprofiel dan de huidige situatie en een veiligheidsniveau dat nog niet voldoet aan de wettelijke eisen, zoals deze per 2019 zullen zijn gerealiseerd. Voorafgaand aan het project Tunnelveiligheid Schipholtunnels zal een betonrenovatie van buis C en buis D van de Buitenvelderttunnelsysteem worden uitgevoerd.

Het tunnelsysteem bestaat uit een busbuis, twee autobuizen en een fietsbuis. Momenteel zijn er geen voorzieningen aanwezig voor verkeersmanagement in en rond de tunnel.

Fasering

De betonrennovatie zal buis-voor-buis plaatsvinden in de periode mei 2017 – september 2017. Eerst wordt buis D gerenoveerd, vervolgens buis C.

Maatregelen

Om het veiligheidsniveau van de ingebruikzijnde tunnelbuizen, zoals berekend in de QRA (Warvw artikel 6), minimaal gelijk te houden aan het veiligheidsniveau voor aanvang van de renovatie is tijdelijke bediening en bewaking geïmplementeerd. Hiervoor zijn 14 camera’s opgehangen in de buizen en 4 verkeerslichten geplaatst. Daarnaast zijn er procedures & protocollen opgesteld en 20 externe mensen opgeleid tot Tunneloperator conform deze procedures.