CROW

CROW-standaard “Stappenplan Tunnelveiligheid in relatie tot multidomein bedienen”

Voor het op afstand bewaken en bedienen van tunnels hebben publieke en private partners in het programma iCentrale de landelijk gestandaardiseerde iDienst Tunnelbewaking en -bediening (TB&BaaS, Tunnelbewaking en -bediening as a Service) ontwikkeld. Deze iDienst kunnen tunnelbeheerders bij gemeenten en provincies afnemen van private aanbieders. Een private aanbieder kan dezelfde iDienst leveren aan meerdere decentrale overheden. Een private aanbieder kan ook iDiensten leveren voor meerdere domeinen, multidomein bediening, bijvoorbeeld voor de domeinen bruggen en sluizen, verkeersmanagement en stadstoezicht en -beheer.

De iDienst Tunnelbewaking en -bediening as  a Service moet vanzelfsprekend voldoen aan alle van toepassing zijnde wettelijke eisen, waaronder de Warvw. In de landelijke specificaties van deze iDienst zijn deze eisen opgenomen om te garanderen dat deze iDienst en hun private aanbieders hieraan voldoen. Ook moet een tunnelbeheerder de zekerheid hebben dat de Openstellingsvergunning die reeds is verstrekt voor een tunnel, van kracht blijft als de tunnelbeheerder deze tunnel op afstand gaat laten bedienen middels de iDienst Tunnelbewaking en -bediening as a Service van een private aanbieder.

Hiertoe heeft het CROW een stappenplan ontwikkeld, het “Stappenplan Tunnelveiligheid in relatie tot multidomein bedienen”.

Het stappenplan bestaat uit 8 praktische stappen die een tunnelbeheerder van een bestaande tunnel met een Openstellingsvergunning doorloopt. Bij het stappenplan is een uitgebreide bijlage opgenomen waarin systematisch wordt benoemd welke wettelijke eisen van invloed zijn op het multidomein bedienen middels de iDienst Tunnelbewaking en  -bediening as a Service en wordt onderbouwd dat het multidomein bedienen geen wezenlijke wijzigingen betreft en slechts enkele onderdelen van het Veiligheidsbeheerplan hoeven te worden aangepast. Daarmee kan een decentrale overheid verantwoord blijven voldoen aan de wettelijke vereisten.

Om zeker te zijn dat het Stappenplan en de systematische uitwerking ook juridisch  voldoet aan alle wettelijke eisen hebben we de onderhavige standaard voorgelegd aan de landsadvocaat op dit terrein. De beoordeling van de landsadvocaat is opgenomen in de bijlagen.

NedMobiel is trots een bijdrage te hebben mogen leveren aan de totstandkoming van deze standaard en bedankt alle partijen die hebben bijgedragen aan de totstandkoming hiervan.

De standaard is te downloaden op: https://www.icentrale.nl/wp-content/uploads/bsk-pdf-manager/2019/11/Stappenplan-Tunnelveiligheid_web-.pdf

CROW voorpagina plan